| Català | Español | English

Pàgina d'inici

Serveis de suport

Unitat de qualitat i sistemes d'informació 

Coordinador:
Jordi Virgili
E-mail: jvirgili@santpau.cat

Personal:
Susana Daniel
Catalina Pérez


Funcions:

Àmbit general:
 • Suport a la Direcció en projectes estratègics de l’entitat (acreditació, avaluació CERCA, legalització biobanc, avaluació dels grups de recerca, etc.).
 • Gestió dels grups de recerca de l’IIB Sant Pau: altes, baixes i modificacions en la seva composició.
 • Gestió de les obres de nous laboratoris realitzats sota el pla de contingència.
 • Realització del Pla Funcional del nou edifici de recerca.
 • Suport en la gestió del Comitè Científic Intern, del Comitè Científic Extern, de la Comissió Executiva i la Comissió Delegada de l’IIB Sant Pau.
 • Implementació de polítiques de difusió de la recerca entre la societat en general i especialment entre estudiants d’ESO, batxillerat i llicenciatures en ciències de la salut.
 • Gestió del Comitè de Bioseguretat de l’Institut de Recerca de Sant Pau.
 • Participació en el Comitè Ètic d’Experimentació Animal.
 • Participació en la Comissió Tècnica de l’UCICEC Sant Pau.
 • Representació de l’Institut de Recerca de Sant Pau davant d’organismes externs.
Qualitat:
 • Responsable de la implantació de polítiques de millora de la qualitat sota les normes BPL, BPC, BPF i ISO 9001.
 • Responsable del Programa de Garantia de Qualitat al CIM Sant Pau i als assaigs clínics on actua com a promotor l’Institut de Recerca de Sant Pau.
 • Responsable de les auditories de protocols, bases de dades, fase experimental, instal·lacions, processos i informes finals relacionats amb assaigs clínics.
 • Responsable d’auditories a proveïdors.
 • Seguiment de les no conformitats en auditories internes i externes.
 • Redacció dels PNTs propis de la Unitat, i suport a la redacció de PNTs d’altres unitats.
 • Establiment de mecanismes d’avaluació de la qualitat i les bones pràctiques científiques a l’IIB Sant Pau.
Sistemes d’informació:
 • Disseny de mecanismes i implementació d’eines orientades a la recopilació i sistematització de dades rellevants per a la generació d’informació útil per a la presa de decisions.
 • Gestió i transformació de la informació i les dades que genera la institució per contribuir al compliment dels objectius i l’estratègia de la institució.
 • Resposta a les sol·licituds d’informació externes a l’entitat (enquestes INE, SIRECS, etc.).
 • Implantació de polítiques de millora dels sistemes d’informació.
 • Implementació de nous indicadors que siguin d’interès per a la institució.
 • Actualització del personal dels grups de recerca a la intranet.


 

  

© 2002-2009 per Polymita Technologies. Tots els drets reservats.